จำนวนสมาชิกสมาคมฯ

 

 

 ยกมา ณ 31 ต.ค.2561

5,552

คน

 จำนวนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลง

 

 

     - รับสมาชิกเพิ่ม

25

คน

     - สมาชิกเสียชีวิต

1

คน

     - สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก

2

คน

     - ให้ออกจากการเป็นสมาชิก

10

คน

 จำนวนสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น

 

 

 ณ 30 พ.ย. 2561

5,564

คน

 
  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
 
 
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

  คำขอรับเงินสมาคมฌาปนกิจ
  ใบคำร้อง
     
   ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561