จำนวนสมาชิกสมาคมฯ

 

 

 ยกมา ณ 31 ธ.ค. 2560

5,450

คน

 จำนวนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลง

 

 

     - รับสมาชิกเพิ่ม

17

คน

     - สมาชิกเสียชีวิต

3

คน

     - สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก

3

คน

     - ให้ออกจากการเป็นสมาชิก

9

คน

 จำนวนสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น

 

 

 ณ 31 ม.ค. 2561

5,452

คน

 
 
 
  ข่าวสมาคมฯ ฉบับพิเศษ
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

  คำขอรับเงินสมาคมฌาปนกิจ
  ใบคำร้อง
     
   ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561