จำนวนสมาชิกสมาคมฯ

 

 

 ยกมา ณ 31 ม.ค. 2560

5,388

คน

 จำนวนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลง

 

 

     - รับสมาชิกเพิ่ม

10

คน

     - สมาชิกเสียชีวิต

3

คน

     - สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก

1

คน

     - ให้ออกจากการเป็นสมาชิก

4

คน

 จำนวนสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น

 

 

 ณ 28 ก.พ. 2560

5,390

คน

 
 
 
  ข่าวสมาคมฯ ฉบับพิเศษ
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

  คำขอรับเงินสมาคมฌาปนกิจ
  ใบคำร้อง
     
   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น