จำนวนสมาชิกสมาคมฯ

 

 

 ยกมา ณ 31 ส.ค. 2560

5,422

คน

 จำนวนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลง

 

 

     - รับสมาชิกเพิ่ม

9

คน

     - สมาชิกเสียชีวิต

4

คน

     - สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก

2

คน

     - ให้ออกจากการเป็นสมาชิก

2

คน

 จำนวนสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น

 

 

 ณ 30 ก.ย. 2560

5,423

คน

 
 
 
  ข่าวสมาคมฯ ฉบับพิเศษ
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

  คำขอรับเงินสมาคมฌาปนกิจ
  ใบคำร้อง
     
   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น