จำนวนสมาชิกสมาคมฯ

 

 

 ยกมา ณ 30 เม.ย. 2561

5,485

คน

 จำนวนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลง

 

 

     - รับสมาชิกเพิ่ม

17

คน

     - สมาชิกเสียชีวิต

2

คน

     - สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก

2

คน

     - ให้ออกจากการเป็นสมาชิก

7

คน

 จำนวนสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น

 

 

 ณ 31 พ.ค. 2561

5,491

คน

 
  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
 
 
  ข่าวสมาคมฯ ฉบับพิเศษ
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

  คำขอรับเงินสมาคมฌาปนกิจ
  ใบคำร้อง
     
   ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561