ข้อบังคับ สมาคมฯ พ.ศ. 2550
  คำขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545