คำสั่ง สมาคมฯ ที่ 1-2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 6
  คำสั่ง สมาคมฯ ที่ 1-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 2
  คำสั่ง สมาคมฯ ที่ 3-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินสมาคมฯ