ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
   
   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
   ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายจำลอง ศรีมารัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554
   
   ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
   
   ร่วมฟังสวดอภิธรรม นายผัน กัลยาเนียม เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2553
 
   ร่วมฟังสวดอภิธรรม รศ.ธวัช สิงห์ภู่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553
   ร่วมฟังสวดอภิธรรม น.ส.วารี ถีหมื่นไวย