ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น             กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด