ระเบียบ สมาคมฯ เรื่อง การค่าล่วงเวลา ทำงานนอกเวลา พ.ศ.2552
  ระเบียบ สมาคมฯ เรื่อง การจ่ายค่าหรีด พ.ศ.2552
  ระเบียบ สมาคมฯ เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง พ.ศ.2552
  ระเบียบ สมาคมฯ เรื่อง เจ้าหน้าที่ และเงินเดือนหรือค่าจ้าง พ.ศ.2552